Leveringsvoorwaarden, inclusief privacy statement ( artikel 9)

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: “Klant”: De (potentiële) klant van zaken en/of diensten geleverd door Arisz et al.

1.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder “Leveringsvoorwaarden” op de site van Arisz et al. Op verzoek van de klant wordt door Arisz et al. een exemplaar per post verstuurd.

1.3 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Arisz et al.

1.4 Een overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk of per e-mail bevestigen van de bestelling door Arisz et al. Arisz et al. levert geen wijnen aan personen jonger dan 18 jaar. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de bestelling te plaatsen.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van Arisz et al. worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door Arisz et al. worden ingeschakeld.

1.6 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Arisz et al. worden overeengekomen.

1.7 Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. Arisz et al. en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalinge(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.8 Arisz et al. heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de site van Arisz et al. te wijzigen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan door Arisz et al. zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. Arisz et al. behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2 De administratie van Arisz et al. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Arisz et al. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Arisz et al. verrichte leveringen . Arisz et al. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 – Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, en exclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Bij stornering van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van Arisz et al. Het retourneren van de goederen door de klant aan Arisz et al. is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Arisz et al. het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

3.4 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Arisz et al. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

3.5 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Arisz et al. totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Arisz et al. zijn voldaan.

3.6 De geleverde goederen of diensten dienen door de klant binnen een termijn van dertig dagen na afleverdatum betaald te zijn tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4 – Leveringen / Leveringstermijnen

4.1 De levertijd wordt op verzoek van de klant bij de orderbevestiging mondeling of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.

4.3 Arisz et al. rekent standaard een bijdrage in de bezorgkosten van € 10,00 in Amsterdam. Wanneer de totale orderwaarde van de individuele bestelling groter is dan € 200,00 vervalt de bijdrage in de bezorgkosten. Voor rest van Nederland gelden andere tarieven. Van deze bijdrage in de bezorgkosten kan worden afgeweken wanneer dat op de site van Arisz et al. expliciet is aangegeven, of dit schriftelijk wordt overeengekomen.

4.4 De door Arisz et al. opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.5 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Arisz et al. overschreden wordt, zal Arisz et al. de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst met Arisz et al. te ontbinden, door dit via e-mail of brief aan Arisz et al. te melden.

Artikel 5 – Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden

5.1 Arisz et al. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6 – Risico

6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Arisz et al. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Arisz et al. kunnen worden uitgesloten.

Artikel 7 – Bestellingen / Communicatie

7.1 Arisz et al. kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Arisz et al, dan wel tussen Arisz et al. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Arisz et al.

Artikel 8 – Klachten

8.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Arisz et al. serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen.

8.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken onder vermelding van het factuurnummer.

8.3 Klachten aangaande breuk of onjuiste levering ( indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld ), dient de klant binnen twee dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij Arisz et al.

8.4 Door Arisz et al. wordt het retour-proces met de klant besproken. Indien de bestelling wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van Arisz et al.

8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Arisz et al. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Arisz et al. de klant hiervan per brief of e-mail in kennis stellen. Arisz et al. heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

8.6 Voor klachten aangaande de kwaliteit van de wijn, moet de klant zich binnen drie maanden na de leveringsdatum in contact stellen met Arisz et al.

8.7 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het orderbedrag van de desbetreffende fles(sen) gerestitueerd.

Artikel 9 – Privacy statement

Arisz et al. V.O.F., gevestigd aan de Nieuwe Keizersgracht 28 sous, is verantwoordelijk voor de verwerking van de (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Gegevens die wij verwerken
Arisz et al. V.O.F. verwerkt (persoons-)gegevens omdat u een reguliere of potentiële klant van ons bent en u zelf deze gegevens aan ons (heeft) verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
· Bedrijfsnaam;
· Aflever- en factuuradres, postcode en woonplaats, evt. uw postbus adres;
· Voor- en achternaam van contactpersonen;
· Algemene bedrijfstelefoonnummers en mobiele telefoonnummers;
· E-mailadres en website;
· Kamer van Koophandel nummer;
· B.T.W. nummer;
· Overige (persoons-)gegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie, telefonisch of door een profiel op onze website aan te maken.

Verwerken van (persoons)gegevens

Arisz et al. V.O.F. verwerkt uw (persoons-)gegevens voor de volgende doeleinden:
· Het behandelen van orders, leveringen, facturen en betalingen;
· Verzenden van onze nieuwsbrieven, aanbiedingen en/of prijscourant;
· Om contact te kunnen leggen, indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen;

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Arisz et al. V.O.F. tracht niet ( al dan niet ) via haar website bijzondere (persoons-)gegevens te verzamelen, zoals politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of anderszins.

Tevens heeft Arisz et al. V.O.F. niet de intentie (persoons-)gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. Arisz et al. V.O.F. kan echter niet vaststellen of een websitebezoeker fysiek meerderjarig is. Wij raden ouders/voogden aan betrokken te zijn en te blijven bij de online activiteiten van betreffende minderjarigen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld kunnen worden, zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ariszetal.nl.

Bewaren van gegevens
Arisz et al. V.O.F. bewaart uw (persoons-)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te realiseren. Arisz et al. V.O.F. hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor de (persoons-)gegevens.

Gegevens delen met derden
Arisz et al. V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Arisz et al. V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Het recht bestaat (persoons-)gegevens in te zien, te corrigeren of indien dit wettelijk is toegestaan te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van (persoons-)gegevens door Arisz et al. V.O.F.. Tevens bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit houdt in dat bij Arisz et al. V.O.F. een verzoek kan worden ingediend om (persoons-)gegevens waarover wij beschikken, kan worden overlegd.

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van (persoons-)gegevens of verzoek tot intrekking van vooraf bepaalde toestemming of bezwaar op de verwerking van (persoons)gegevens kan worden gestuurd naar info@ariszetal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is verricht, vragen wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar, dit ter bescherming van de privacy. Arisz et al. V.O.F. reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.

Arisz et al. V.O.F. wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiligen van persoonsgegevens
Arisz et al. V.O.F. neemt de bescherming van (persoons-)gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ariszetal.nl .
Arisz et al. V.O.F. heeft diverse maatregelen genomen om (persoons)gegevens te beveiligen, onder andere door
· Beveiligingssoftware, zoals het gebruik van een virusscanner en een firewall;
· De website verstuurt gegevens via een beveiligde internetverbinding (voorzien van SSL-certificaat). Dit is waarneembaar door ‘https’ en het hangslot-icoon in de adresbalk;
· Beveiliging van het ERP-systeem d.m.v. rollen op basis van functies binnen de organisatie en hiërarchie.

In geval van een data- of beveiligingslek zal Arisz et al. V.O.F. de belanghebbende daarover informeren, in ieder geval binnen 72 uur. Ook zal Arisz et al. V.O.F. het data- of beveiligingslek conform AVG melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websitecookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Arisz et al. V.O.F. gebruikt op haar websites zowel functionele als analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bepaalde voorkeursinstellingen. Ook kan Arisz et al. V.O.F. hiermee haar website optimaliseren. De analytische cookies maken geen inbreuk op de privacy. Afmelden voor cookies is mogelijk door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden. Het is mogelijk, indien cookies niet geaccepteerd worden, dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de mogelijke diensten middels de website.

Plaats van opslag
Persoonsgegevens staan op de servers van Arisz et al. V.O.F., welke in Nederland zijn gevestigd. De website Arisz et al. V.O.F. wordt in Nederland gehost door Antagonist.

Wijzigingen van het Privacy Statement

Arisz et al. V.O.F. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen.

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, of wilt u meer informatie, stel uw vraag dan via info@ariszetal.nl.

Artikel 10 – Bereikbaarheid

Arisz et al. is te bereiken op:

Telefoon:
020 638 18 21

E-mail:
info@ariszetal.nl

Postadres:
Nieuwe Keizersgracht 28 sous
1018 DS AMSTERDAM

Artikel 11 – Diversen

11.1 Arisz et al. zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten kunnen worden ontleend.

11.2 Arisz et al. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34 16 25 18

Artikel 12 – Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Arisz et al. is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen Arisz et al. en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Laatste update: 8 december 2019

Leeftijds-check

Bent u 18 jaar of ouder?