Privacy

Arisz et al. V.O.F., gevestigd aan de Nieuwe Keizersgracht 28 sous, is verantwoordelijk voor de verwerking van de (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die wij verwerken

Arisz et al. V.O.F. verwerkt (persoons-)gegevens omdat u een reguliere of potentiële klant van ons bent en u zelf deze gegevens aan ons (heeft) verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
· Bedrijfsnaam;
· Aflever- en factuuradres, postcode en woonplaats, evt. uw postbus adres;
· Voor- en achternaam van contactpersonen;
· Algemene bedrijfstelefoonnummers en mobiele telefoonnummers;
· E-mailadres en website;
· Kamer van Koophandel nummer;
· B.T.W. nummer;
· Overige (persoons-)gegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie, telefonisch of door een profiel op onze website aan te maken.

Verwerken van (persoons)gegevens

Arisz et al. V.O.F. verwerkt uw (persoons-)gegevens voor de volgende doeleinden:
· Het behandelen van orders, leveringen, facturen en betalingen;
· Verzenden van onze nieuwsbrieven, aanbiedingen en/of prijscourant;
· Om contact te kunnen leggen, indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen;

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Arisz et al. V.O.F. tracht niet ( al dan niet ) via haar website bijzondere (persoons-)gegevens te verzamelen, zoals politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of anderszins.

Tevens heeft Arisz et al. V.O.F. niet de intentie (persoons-)gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. Arisz et al. V.O.F. kan echter niet vaststellen of een websitebezoeker fysiek meerderjarig is. Wij raden ouders/voogden aan betrokken te zijn en te blijven bij de online activiteiten van betreffende minderjarigen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld kunnen worden, zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ariszetal.nl.

Bewaren van gegevens

Arisz et al. V.O.F. bewaart uw (persoons-)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te realiseren. Arisz et al. V.O.F. hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor de (persoons-)gegevens.

Gegevens delen met derden

Arisz et al. V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Arisz et al. V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het recht bestaat (persoons-)gegevens in te zien, te corrigeren of indien dit wettelijk is toegestaan te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van (persoons-)gegevens door Arisz et al. V.O.F.. Tevens bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit houdt in dat bij Arisz et al. V.O.F. een verzoek kan worden ingediend om (persoons-)gegevens waarover wij beschikken, kan worden overlegd.

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van (persoons-)gegevens of verzoek tot intrekking van vooraf bepaalde toestemming of bezwaar op de verwerking van (persoons)gegevens kan worden gestuurd naar info@ariszetal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is verricht, vragen wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar, dit ter bescherming van de privacy. Arisz et al. V.O.F. reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.

Arisz et al. V.O.F. wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiligen van persoonsgegevens

Arisz et al. V.O.F. neemt de bescherming van (persoons-)gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ariszetal.nl .
Arisz et al. V.O.F. heeft diverse maatregelen genomen om (persoons)gegevens te beveiligen, onder andere door
· Beveiligingssoftware, zoals het gebruik van een virusscanner en een firewall;
· De website verstuurt gegevens via een beveiligde internetverbinding (voorzien van SSL-certificaat). Dit is waarneembaar door ‘https’ en het hangslot-icoon in de adresbalk;
· Beveiliging van het ERP-systeem d.m.v. rollen op basis van functies binnen de organisatie en hiërarchie.

In geval van een data- of beveiligingslek zal Arisz et al. V.O.F. de belanghebbende daarover informeren, in ieder geval binnen 72 uur. Ook zal Arisz et al. V.O.F. het data- of beveiligingslek conform AVG melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websitecookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Arisz et al. V.O.F. gebruikt op haar websites zowel functionele als analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bepaalde voorkeursinstellingen. Ook kan Arisz et al. V.O.F. hiermee haar website optimaliseren. De analytische cookies maken geen inbreuk op de privacy. Afmelden voor cookies is mogelijk door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden. Het is mogelijk, indien cookies niet geaccepteerd worden, dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de mogelijke diensten middels de website.

Plaats van opslag

Persoonsgegevens staan op de servers van Arisz et al. V.O.F., welke in Nederland zijn gevestigd. De website Arisz et al. V.O.F. worden in Nederland gehost door Antagonist.

Wijzigingen van het Privacy Statement

Arisz et al. V.O.F. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen.

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, of wilt u meer informatie, stel uw vraag dan via info@ariszetal.nl.